Bendrosios

nuostatos

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 1. Šių uždarosios MB „Idooru“ pirkimo–pardavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą MB „Idooru“, juridinio asmens kodas 305695683, registracijos adresas Pramonės pr. 91-69, Kaunas (toliau – Bendrovė), jos prekybos vietose (toliau – Prekybos vietos), Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje internetinėje parduotuvėje www.idooru.com (toliau – Internetinė parduotuvė), užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

 

1. 2. Bendrovė platina personalizuotas video žinutes – tai internetu parduodamas Talento sukurta skaitmeninė prekė, kurią pirkėjas gauna nurodytu elektroniniu laišku per 72 val. arba per kitą sutartą su Pirkėju laiką, nuo užsakymo apmokėjimo. 

 

1. 3. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjai), tiek personalizuotų video žinučių kūrėjai (toliau Talentai), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis Bendrovės internetinėje parduotuvėje.

 

1. 4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir ištekliais Talentai ir Pirkėjai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Talentas ar Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas.

 

1. 5. Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Talentai ir Pirkėjai sudaro naudodamiesi Bendrovės paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.

 

1. 6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės internetinėje parduotuvėje www.idooru.com

 

Naudojimosi

sąlygos

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

2. 1. Kadangi Bendrovė parduoda personalizuotas video žinutes, kurias teikia kiti asmenys (Talentai), Bendrovė parengia teikiamų paslaugų taisykles, paslaugų įgyvendinimo laikotarpius, tačiau nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų, tačiau visais atvejais savo nuožiūra gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugos teikėjo (Talento) ir Kliento dėl įsigytos paslaugos suteikimo.

 

2. 2. Atskirų personalizuotų video žinučių, kainas, terminus, teikimo tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios nustatomos ir parengiamos kiekvienam Talentui atskirai ir yra neatsiejama šių taisyklių dalis. Pirkėjai, įsigyjantys personalizuotas video žinutes, kartu sutinka ir su visomis personalizuotų video žinučių naudojimo Sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos Pirkėjams, įsigijusiems personalizuotas video žinutes. Pirkėjams, nesilaikantiems personalizuotų video žinučių naudojimo Sąlygų, Bendrovė ir/ar Talentas gali atsisakyti suteikti paslaugas arba taikyti sankcijas.

 

2. 3. Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems Pirkėjams, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai.

 

2. 4. Personalizuotos video žinutės Pirkėjams išsiunčiamos tik sumokėjus pilną personalizuotos video žinutės kainą ir personalizuotai video žinutei taikomus papildomus mokesčius, nebent Pirkėjas ir Bendrovė susitaria kitaip. Informacija apie personalizuotų video žinučių kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

 

2. 5. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, Talento ir Pirkėjo duomenų apsaugą bei Talento ir Pirkėjo identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Pirkėjai, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti personalizuotas video žinutes naudodamiesi interneto parduotuve, registruotųsi internetinėje parduotuvėje, užpildydami elektroninę registracijos formą. Talentai ir Pirkėjai, užsiregistravę Bendrovės interneto parduotuvėje, privalo laikytis Bendrovės nustatytų, internetinėje parduotuvėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių Taisyklių ir reikalavimų nesilaikant, Bendrovė turi teisę tokių Pirkėjų registraciją panaikinti.

 

2. 6. Paslaugų užsakymai internetinėje parduotuvėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei Pirkėjai pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio Pirkėjo užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.

 

2. 7. Bendrovė Internetinėje parduotuvėje personalizuotas video žinutes įsigyjantiems Pirkėjams gali nustatyti personalizuotų video žinučių užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas.

 

2. 8. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę Pirkėjams pasirinkti skirtingus įsigytų personalizuotų video žinučių pristatymo būdus. Informaciją apie galimus personalizuotų video žinučių pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai, ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.

 

2. 9. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose Taisyklėse, informuodama apie tai viešai internetinėje parduotuvėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

 

2. 10. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus Pirkėjo atžvilgiu, jeigu šis Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

 

2. 11. Bendrovė neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar Pirkėjų bei trečiųjų pirkėjų patirtą žalą.

 

2. 12. Personalizuotas video žinutes įsigyti ir naudotis Bendrovės paslaugomis gali visi Pirkėjai, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. Pirkėjai, turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.

 

2. 13. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.

 

2. 14. Bendrovė Pirkėjui, įsigijusiam personalizuotą video žinutę el. būdu, ją pateikia pirkimo metu nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas pageidauja gauti personalizuotą video žinutę kitu el. paštu, Pirkėjas prisiima atsakomybę už tai, kad adresatas sutinka ją gauti. 

 

BENDROVĖS, PIRKĖJŲ IR TALENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. 1. Bendrovės teisės ir pareigos:

 

3. 1. 1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių Taisyklių reikalavimų besilaikantiems Talentams ir Pirkėjams.

 

3. 1. 2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

 

3. 1. 3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

 

3. 1. 4. Bendrovė taip pat turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.

 

3. 2. Talentų teisės ir pareigos:

 

3. 2. 1. Talentai privalo:

 

3. 2. 1. 1. Tinkamai ir laiku įvykdyti užsakymus;

 

3. 2. 1. 2. Nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

 

3. 2. 1. 3. Teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;

 

3. 2. 1. 4. Įgyvendinti ir vykdyti kitas Talentui, kaip paslaugos teikėjui, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas.

 

3. 2. 1. 5. Nuo personalizuotos video žinutės įrašymo ir pristatymo Pirkėjui iki Pirkėjui suteikus leidimą viešinti ar kitaip naudoti personalizuotą video žinutę, personalizuota video žinutė yra privati ir priklauso tik Pirkėjui. Nuo personalizuotos video žinutės pristatymo Pirkėjui, Talentas už personalizuotos video žinutės saugumą nebeatsako.

 

3. 2. 1. 6. Talentas turi teisę į personalizuotos video žinutės turinio kūrimo laisvę, tačiau turinyje draudžiama:

 

3. 2. 1. 6. 1. Žeminantys, diskriminuojantys, įžeidūs tekstai. 

 

3. 2. 1. 6. 2. Politinė agitacija.

 

3. 2. 1. 6. 3. Tiesioginė ir užslėpta reklama. 

 

3. 2. 1. 6. 4. Nuogumas.

 

3. 2. 1. 6. 5. Alkoholio, tabako ir jo atmainų bei psichotropinių medžiagų skatinimas ar vartojimas video įrašymo metu.

 

3. 2. 2. Talentai turi teisę:

 

3. 2. 2. 1. Laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;

 

3. 2. 2. 2. Gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;

 

3. 2. 2. 3. Naudotis kitomis talentams, kaip paslaugų tiekėjams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

 

3. 2. 2. 4. Nustatyti fiksuotą personalizuotų video žinučių kiekį, kurį gali įgyvendinti per nustatytą laiką;

 

3. 2. 2. 5. Gauti sutartą atlygį už įvykdytas paslaugas per sutartyje nustatytą laiką.

 

Privatumo

politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

3. 3. Pirkėjų teisės ir pareigos:

 

3. 3. 1. Pirkėjai privalo:

 

3. 3. 1. 1. Tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas paslaugas;

 

3. 3. 1. 2. Nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

 

3. 3. 1. 3. Teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;

 

3. 3. 1. 4. Įgyvendinti ir vykdyti kitas Pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas.

 

3. 3. 1. 5. Nuo personalizuotos video žinutės gavimo momento personalizuotos video žinutės Pirkėjas yra pats asmeniškai atsakingas už personalizuotos video žinutės saugumą. Personalizuotos video žinutės Pirkėjas užtikrina, kad personalizuota video žinutė ar jos fragmentai nebus naudojami reklaminiams ar komerciniams tikslams, norint pasipelnyti ar pakenkti ir kaip kitaip padaryti žalą tretiems asmenims ar paslaugos teikėjui Talentui. Personalizuotos video žinutės Pirkėjas, sužinojęs, kad jo personalizuota video žinutė gali būti žinomi tretiesiems asmenims ir yra naudojama norint pasipelnyti ar pakenkti, privalo nedelsiant informuoti Bendrovę arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo personalizuotos video žinutės pateikimo Pirkėjui, Bendrovė ir Talentas už personalizuotos video žinutės saugumą nebeatsako.

 

3. 3. 1. 6. Saugoti pirkimo dokumentą, personalizuotos video žinutės įsigijimą. Pirkimo dokumentas įrodo personalizuotos video žinutės priklausymą Pirkėjui. 

 

3. 3. 2. Pirkėjai turi teisę:

 

3. 3. 2. 1. Laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;

 

3. 3. 2. 2. Gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;

 

3. 3. 2. 3. Naudotis kitomis pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

 

TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ

 

4. 1. Pirkėjams ir Talentams, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.

 

4. 2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:

 

4. 2. 1. Atsisakyti suteikti paslaugas;

 

4. 2. 2. Panaikinti Pirkėjo personalizuotos video žinutės užsakymą;

 

4. 2. 3. Kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms talento ar pirkėjo duomenis bei kitą susijusią informaciją;

 

4. 2. 4. Neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Talento ar Pirkėjo teisę prisijungti prie Internetinės parduotuvės;

 

4. 2. 5. Panaikinti Talento ar Pirkėjo registraciją Internetinėje parduotuvėje;

 

4. 2. 6. Imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.

 

4. 3. Šių Taisyklių numatytais atvejais Bendrovė, dėl Talento ar Pirkėjo veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose Taisyklėse numatytų priemonių, neatlygina jokių Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio Talento ar Pirkėjo ir/ar su juo susijusių Talentų ar Pirkėjų patirtų tiesioginių ir/ar netiesioginių nuostolių.

 

PASLAUGŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

5. 1. Personalizuotos video žinutės įvykdymo laikas nurodomas aprašymuose prie paslaugos. Personalizuotos video žinutės įvykdymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, t. y. nuo to momento, kai už jį buvo sumokėta šiose Taisyklėse numatyta tvarka, nebent Bendrovė ir Pirkėjas susitaria raštu kitaip.

 

5. 2. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl personalizuotos video žinutės įvykdymo termino sutrumpinimo (susisiekęs su Bendrove el. paštu info@idooru.com), tačiau patvirtinimą dėl sutrumpinto užsakymo įvykdymo Pirkėjas gaus tik Bendrovei gavus sutikimą iš paslaugos teikėjo Talento.

 

Grąžinimo 

sąlygos

PASLAUGŲ KEITIMO, GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

6. 1. Pirkėjai, prieš įsigydami personalizuotą video žinutę, privalo įvertinti visas su paslauga susijusias ir aprašyme pateiktas aplinkybes ir kitomis paslaugos teikimo sąlygomis.

 

6. 2. Bendrovė pažymi, jog pinigai už personalizuotą video žinutę yra negrąžinami, išskyrus, kai paslaugos teikėjas Talentas pažeidė personalizuotos video žinutės turinio sąlygas ar neįvykdė užsakymo per numatytą laiką. Pirkėjui gavus personalizuotą video žinutę, kuri atitinka nurodytas pirkimo taisykles, pinigai nėra grąžinami. 

 

6. 2. 1. Jei paslaugas teikiantis Talentas atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data ar kiti esminiai paslaugų kriterijai, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl pakeitimo į kito Pirkėjo pasirinkto Talento personalizuotą video žinutę, pasirinkti kitą Paslaugų teikėją iš Bendrovės pateikto sąrašo arba pateikti nustatytos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo.

 

6. 2. 2. Šiose Taisyklėse numatytais išimtiniais atvejais, pinigai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo Bendrovei dienos grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą.

 

6. 2. 3. Tuo atveju, kai vieno Talento personalizuota video žinutė yra keičiama į kitą (-as) pigesnę (-es) – personalizuotos video žinutės kainų skirtumas nėra grąžinamas. 

 

6. 2. 4. Tuo atveju, kai vieno Talento personalizuota video žinutė yra keičiama į kitą (-as) brangesnę (-es), Pirkėjas privalo padengti kainų skirtumą.

 

TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

 

7. 1. Bendrovės Internetinės parduotuvės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir/ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Pirkėjai, naudodamiesi Internetine parduotuve, privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis Internetine parduotuve laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, Internetinėje parduotuvėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.

 

7. 2. Talentams ir Pirkėjams draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje pateiktą informaciją (tekstus, paveikslėlius, prekės ženklus, grafinį Internetinės parduotuvės dizainą, programinį kodą ir kt.) be rašytinio Bendrovės leidimo.

 

7. 3. Bendrovės naudojami prekiniai ženklai yra registruoti ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į juos. Talentai ir Pirkėjai neturi teisių naudoti Bendrovės prekinių ženklų.

 

7. 4. Pirkėjai neturi teisės personalizuotų video žinučių klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti ar jas įgyti kitu neteisėtu būdu. Pirkėjai neturi teisės pardavinėti gautas personalizuotas video žinutes. Visos personalizuotų video žinučių dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams.

 

7. 5. Pirkėjams yra taikomi kiti šiose taisyklėse bei Bendrovės Internetinėje parduotuvėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje nurodyti apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

 

PIRKĖJO ELGESIO REIKALAVIMAI

 

8. 1. Pirkėjai prieš gaudami/užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis, personalizuotų video žinučių kaina ir kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, Pirkėjai privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.

 

8. 2. Pirkėjams, kurie naudojasi Internetine parduotuve, draudžiama:

 

8. 2. 1. Be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti Internetinėje parduotuvėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;

 

8. 2. 2. Naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą personalizuotoms video žinutėms apdoroti ar talpinti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje;

 

8. 2. 3. Naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Internetinės parduotuvės veikimui;

 

8. 2. 4. Atlikti bet kokius veiksmus, kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Interneto parduotuvei;

 

8. 2. 5. Prisijungti, paleisti iš naujo Internetinės parduotuvės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.

 

8. 3. Pirkėjai naudojasi Internetine parduotuve savo rizika. Pirkėjai yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir/ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis Internetine parduotuve, nekils jokių trukdžių ar problemų.

 

8. 4. Visais atvejais gaudamas/kreipdamasis dėl/užsakydamas paslaugas Pirkėjas turi elgtis protingai, sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

 

8. 5. Pirkėjas yra atsakingas už savo įsigytos personalizuotos video žinutės saugumą. Idooru neatsako, jei personalizuota video žinutė buvo ištrinta ar sugadinta ir dėl to prarado savo funkcionalumą ir jos nebegalima peržiūrėti.

 

PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)

 

9. 1. Visi papildomi mokesčiai, kurie tenka vienai personalizuotai video žinutei, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

 

9. 2. Bendrovė taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas Pirkėjas yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

 

NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

10. 1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai, nurodoma Internetinėje parduotuvėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma.

 

10. 2. Pirkėjai Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

 

10. 3. Pirkėjai turi teisę įsigyti personalizuotas video žinutes, už kurių sukūrimą gauti pinigai bus skirti paramai. 

 

NETEISMINIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

 

11. 1. Savo pretenzijas / reikalavimus dėl „Idooru“ suteiktų paslaugų ar įsigytos produkcijos Klientas gali pateikti tiesiogiai Bendrovei „Idooru“ el. paštu info@idooru.com

 

11. 2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu MB „Idooru“ atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:

 

11. 2. 1. El. paštu tarnyba@vvtat.lt;

 

11. 2. 2. Užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/;

 

11. 2. 3. Atvykus į tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius.

 

11. 3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.